System HiLight do zarządzania wielokanałową komunikacją cyfrową

Fundusze Europejskie Rozwój Regionalny Śląskie

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP,
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnego systemu HiLight do zarządzania wielokanałową komunikacją cyfrową.

Cele projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach docelowych jak i zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług,
 • Zastosowanie rozwiązań TIK,
 • Wejście na nowe rynki zbytu,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie,
 • Zwiększenie obrotów, zyskowności i stabilności firmy,
 • Wpływ na rozwój branży (przełomowy system zmieni rynek wielokanałowej komunikacji wizualnej),
 • Wzrost rozwoju inteligentnych specjalizacji woj. Śląskiego,
 • Wzrost użyteczności wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w woj. śląskim,
 • Zwiększenie potencjału innowacyjnego woj. śląskiego,
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych,
 • Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne,
 • Projekt polega na wdrożeniu wyników B+R,

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 450 000,00 PLN.

Fundusze Europejskie Rozwój Regionalny Małopolska

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Zwiększenie aktywności międzynarodowej na rynkach: brytyjskim i amerykańskim.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych. Rozwój firmy i jej stabilność.

Wartość projektu: 387 536,50 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 170 424,75 PLN.

16.11.2017

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 1/2017 na „System zarządzania wielokanałową komunikacją cyfrową wraz z przekazaniem praw autorskich i kodu źródłowego.”

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Formularz ofertowy

Oświadczenie


22.12.2017

Wyniki z dnia 22.12.2017 postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 16.11.2017 r

Pobierz wyniki